REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 MAŁA ROMA  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowany jest na obszarze całego kraju  w latach 2004 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. W jego zakres wchodzą sprawy: edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów.

Część proponowanych rozwiązań została sprawdzona w trakcie realizacji Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001 – 2003 i jest kontynuowana w Programie ogólnopolskim. Jednak z uwagi na wewnętrzną różnorodność społeczności romskiej w Polsce, część rozwiązań ma charakter innowacyjny lub jest modyfikacją rozwiązań stosowanych wcześniej w Małopolsce.

W realizacji Programu uczestniczą, poza instytucjami rządowymi, przedstawiciele społeczności romskiej, jednostki samorządu terytorialnego (podstawowymi jednostkami, na których opiera się Program są gminy) oraz organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Koordynatorem Programu jest minister odpowiedzialny za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji). Niezbędnym warunkiem osiągnięcia założonych w Programie celów jest udział w nim społeczności lokalnych. Nadzór nad realizacją zadań Programu sprawują wojewodowie (w odniesieniu do zadań realizowanych na obszarze województw), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji Narodowej.

Zasadniczym celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim. Celem Programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie celów nakreślonych powyżej. Niezbędne przy tym jest, aby wesprzeć Romów w działaniach zmierzających do podtrzymania własnej tożsamości oraz odrębności kulturowej. Brak wykształcenia, trudna sytuacja bytowa, rozluźniające się więzi społeczne sprawiają, że Romowie w coraz większym stopniu podlegają naciskowi współczesnej cywilizacji oraz jej negatywnym skutkom. Nie sposób nie zauważyć, że powierzchowna atrakcyjność kultury masowej oddziałuje także na kulturę i tradycję Romów. Stąd powszechna zgoda autorytetów oraz liderów społeczności romskiej, że podtrzymywanie pozytywnych elementów kultury romskiej może pomóc tej społeczności w znalezieniu swojego miejsca we współczesnej Polsce. Program ma zatem na celu przede wszystkim wyrównanie szans osób należących do społeczności romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu tożsamości i kultury Romów.

 Realizacja programu w naszej szkole.

  dodano dnia  26.04.2012 r.

   KONCERT LAUREATÓW FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ W LUBLINIE

  dodano dnia  03.04.2012 r.

    SUKCES ZESPOŁU MAŁA ROMA W KONKURSIE PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

  dodano dnia  12.03.2012 r.

   KONKURS PLASTYCZNY "JADĄ WOZY KOLOROWE..." ROZSTRZYGNIĘTY

  dodano dnia  07.11.2011 r.

  INTEGRACJA ZESPOŁU MAŁA ROMA

  dodano dnia  13.09.2011 r.

  WYSTĘP ZESPOŁU "MAŁA ROMA" W KARCZMISKACH

 dodano dnia  02.02.2011 r.

     KONCERT MAŁEJ ROMY NA BALU KARNAWAŁOWYM

 dodano dnia  16.12.2010 r.

   KONCERT MAŁEJ ROMY DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 dodano dnia  22.11.2010 r.

      KOLEJNE PUBLICZNE WYSTĘPY MAŁEJ ROMY

 dodano dnia  15.11.2010 r.

   ARTYKUŁ O MAŁEJ ROMIE - INTEGRACJA POPRZEZ FOLKLOR

http://www.opolelubelskie.naszemiasto.pl/artykul/655036,mala-roma-integruje-spolecznosc-poniatowej,id,t.html

 dodano dnia  3.11.2010 r.

     WYCIECZKA DO TRÓJWYMIAROWEGO KINA W LUBLINIE

 dodano dnia  12.10.2010 r.

    SALA 33 JUŻ OTWARTA!

  Link do audycji radiowej  http://www.radio.lublin.pl/szukaj.php?site=news_details&id=82368

 dodano dnia  1.10.2010 r.

    ROMOWIE DAWNIEJ I DZIŚ

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2010