REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 BIBLIOTEKA

Regulamin MCI

Prawa i obowiązki czytelników

1.      Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.

2.     Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.     W bibliotece należy zachować ciszę.

4.    Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

5.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie czy zagubienie wypożyczonej przez siebie książki.

6.     Czytelnik może wypożyczać wyłączne na swoje nazwisko.

7.      Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.

8.    Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

9.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

10.  Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki i inne materiały wypożyczone w bibliotece powinny być zwrócone.

11.   Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

12.   Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 

Opracowały Jolanta Markuszewska i Jolanta Waśko